Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym społeczeństwem, jest ochrona środowiska. Zadanie to, ze względów czysto praktycznych, zostało scedowane z poziomu społeczeństwa na konkretne państwa, ponieważ to państwo dysponuje środkami prawnymi umożliwiającymi skuteczną ochronę środowiska.

Jak wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 20 Nr 78 poz. 483 zm. Dz. U. z 20 Nr 200/2006 poz.1471), zapewnienie środowisku naturalnemu ochrony stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa polskiego. Podstawą dla wprowadzenia oraz realizacji tejże funkcji jest tzw. zasada zrównoważonego rozwoju.

Filozofia zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój polega na zaspokajaniu potrzeb obecnego pokolenia, pod warunkiem, że nie zagraża to możliwościom zaspokajania potrzeb przez pokolenia przyszłe. Filozofia ta opiera się na dwóch założeniach:

  • na pojęciu potrzeb – ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych potrzeb najbiedniejszych, którym to potrzebom należy nadać najwyższy priorytet;
  • na pojęciu ograniczeń – czyli narzuconych zdolności środowiska do zaspokajania obecnych i przyszłych potrzeb.

Ochrona środowiska w polskiej ustawie zasadniczej

Mając na uwadze ochronę środowiska, polska Konstytucja pozwala na wprowadzenie określonych ustawami ograniczeń w korzystaniu z przysługujących wszystkim obywatelom praw i wolności. Nasza ustawa zasadnicza zobowiązuje władze publiczne do:

  • prowadzenia takiej polityki, która zapewnia bezpieczeństwo ekologiczne dla obecnych i przyszłych pokoleń,
  • ochrony środowiska,
  • wspierania wszystkich działań obywateli, które mają na celu ochronę środowiska lub poprawę jego stanu.

Konstytucja daje też każdej osobie prawnej lub fizycznej, niezależnie od narodowości i kraju pochodzenia, prawo do informacji o stanie środowiska i możliwych sposobach jego ochrony. Jednocześnie ustawa zasadnicza zobowiązuje każdego do:

  • dbałości o stan środowiska,
  • ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane przez daną osobę bądź jednostkę pogorszenie stanu środowiska.

Ustawy i akty wykonawcze ustaw

Dokładne regulacje w wyżej wymienionym zakresie uszczegóławiają konkretne ustawy i akty wykonawcze ustaw. Owe akty prawne uwzględniają wymagania stawiane przez kolejne dyrektywy Unii Europejskiej oraz przez międzynarodowe konwencje.

Szczegóły dotyczące aktualnego stanu wszystkich prac legislacyjnych i projektów aktów prawnych odnoszących się do przedmiotu zainteresowania Resortu Środowiska, znaleźć można na stronach Ministerstwa Środowiska. Dostępne są tam informacje obejmujące treść projektowanych ustaw i rozporządzeń oraz zasad konsultacji projektów poszczególnych aktów prawnych. Warto jednak wcześniej zadbać o odpowiednią literaturę, która zawierać będzie wyjaśnienia do konkretnych przepisów prawnych – https://www.profinfo.pl/wydawnictwa/lexisnexis,16.html

Avatar photo
About Author

Redakcja

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *