Prawo & Polityka

Radca prawny i adwokat – gdzie tkwi różnica?

Radca prawny i adwokat – gdzie tkwi różnica?

Zawody radcy prawnego i adwokata uważane są za podobne profesje zajmujące się świadczeniem pomocy prawnej. Jednak w rzeczywistości są to dwie różne profesje, a ich odrębność wynika z przepisów ustawy regulujących obydwa zawody. 

porady prawne krakow

Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego otrzymuje osoba z chwilą wpisania jej na listę radców prawnych oraz złożenia ślubowania, oczywiście po uprzednim ukończeniu wyższych studiów prawniczych, uzyskaniu tytułu magistra, a następnie złożeniu egzaminu radcowskiego. Przyszły radca musi dysponować zdolnością do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych, a także legitymować się nieposzlakowaną opinią.

Zasady wykonywania profesji przez radcę prawnego reguluje Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, w myśl której: „ Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe”.
W rozumieniu Ustawy o radcach prawnych należy pamiętać, że w przypadku tego zawodu pomoc prawną trzeba interpretować, jako doradztwo prawne, przygotowywanie opinii, sporządzanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądem i określonym urzędem, jednak w charakterze obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Jednak radca może zostać w postępowaniu karnym ustanowiony pełnomocnikiem, co wynika bezpośrednio z art. 88 Kodeksu postępowania karnego. Do 2007 roku radcy prawni nie mogli również reprezentować swoich klientów w sprawach rodzinnych, między innymi w sprawach rozwodowych, jednak przepis ten został zmieniony na ich korzyść.

To, co odróżnia profesję radcy prawnego od reszty zawodów prawniczych w Polsce, to status zatrudnienia. Radca może wykonywać swój zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Z kolei wykonywanie zawodu adwokata uregulowane jest Ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Różnica polega m.in. na fakcie, iż adwokat może występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Jednak ze względu na fakt, iż dostęp do wykonywania tego zawodu jest mocno ograniczony, całkowita liczba adwokatów w naszym kraju jest często porównywalna do liczby adwokatów w większym mieście Stanów Zjednoczonych. Dla przykładu w samym województwie małopolskim uprawnienia adwokacie posiada około 1100 osób, a jeśli chodzi o usługi jakie świadczy adwokat – Kraków dysponuje około 750 specjalistami. Na pozostałe miejscowości regionu przypada więc około 350 adwokatów. Łatwo więc obliczyć, iż na 1 adwokata przypada około 7000 mieszkańców.

Można z całą pewnością powiedzieć, że zawód radcy prawnego i adwokata są profesjami porównywalnymi, a zasadnicze detale odróżniające je od siebie zamykają się w możliwościach i zakresie kompetencji do występowania przed sądami i urzędami. Obecnie trwają prace ustawodawcze nad zniesieniem tego swoistego dualizmu między obydwoma zawodami prawniczymi i nadaniu im jednolitych uprawnień.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *