Pracownicy różnych firm i instytucji z pewnością słyszeli o zwolnieniach dyscyplinarnych. Czym jest takie zwolnienie? Jakie są podstawy do takiego zwolnienia i jak przebiega proces zwolnienia w tym trybie?

 

Zwolnienie dyscyplinarne następuje bez wypowiedzenia, a dochodzi do niego z winy pracownika zatrudnionego w oparciu o każdy rodzaj umowy o pracę (np. na czas określony lub próbny).

Pracodawca nie ma obowiązku wypowiedzenia umowy, ale jednocześnie musi wywiązać się z podstawowych warunków i obowiązków, aby ten nagły i skrajny sposób zwolnienia był zasadny, a ewidencja danych kadrowych zgodna z Kodeksem Pracy.

Warunki, które powinien spełnić pracodawca

Podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego jest dopuszczenie się przez pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa przez pracownika podczas trwania umowy, bądź też utrata z winy pracownika uprawnień niezbędnych do pracy na danym stanowisku.

Ten rodzaj zwolnienia nie może mieć miejsca po upływie miesiąca od popełnienia przewinienia. W przypadku przestępstwa termin ten liczy się od daty uprawomocnienia wyroku.

W przypadku zamiaru zwolnienia w tym trybie pracowników reprezentowanych przez zakładowe organizacje związkowe, decyzję tą należy skonsultować z odpowiednimi związkami zawodowymi. Obowiązkiem pracodawcy jest uzyskanie informacji czy dany pracownik przynależy którejś z organizacji związkowych działających na terenie zakładu pracy.

Bardzo istotnym warunkiem podczas zwolnienia dyscyplinarnego jest zachowanie formy pisemnej. W pisemnym oświadczeniu pracodawca powinien wskazać przyczynę zwolnienia, dokładnie określić okoliczności oraz datę ustania stosunku pracy. Pracownik ma prawo odwołać się od tej decyzji do sądu pracy.

Prawidłowy przebieg rozwiązania umowy o pracę

Zwolnienie w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia następuje na skutek decyzji pracodawcy i to właśnie on ma obowiązek zadbania o wszelkie sprawy formalne związane z tą procedurą. Ewidencja danych kadrowych musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy. Jeśli jednak pracodawca obawia się popełnienia jakiegokolwiek błędu, może zwrócić się o pomoc do specjalisty z dziedziny kadr i płac. Mnóstwo firm outsourcingowych, oferujących takie usługi jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie listy płac czy ewidencja danych kadrowych, zapewnia także profesjonalne doradztwo kadrowe oraz finansowe. Jest to gwarancja zachowania prawidłowości przebiegu wszelkich procedur związanych rozwiązaniem umowy o pracę bez naruszenia przepisów Kodeksu Pracy.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *