Przygotowywanie pracy dyplomowej to obowiązek każdego studenta, bez względu na rodzaj uczelni i kierunek kształcenia. Jest to proces długotrwały, składający się z dwóch etapów zakończonych oficjalną obroną przed komisją, złożoną z dziekana uczelni, promotora i recenzenta.

Praca dyplomowaW pierwszym etapie student, który określił już temat i zakres swej pracy, gromadzi materiały niezbędne do opracowania wybranego przez siebie zagadnienia. W drugim etapie, już po weryfikacji zebranych źródeł, przystępuje do ich merytorycznego opracowania, czyli redagowania pracy dyplomowej. Zasadniczo te dwa etapy występują podczas przygotowywania każdej pracy dyplomowej, jednak w zależności od rodzaju studiów, mogą mieć różny charakter.

Studia społeczno-humanistyczne

W przypadku tego typu studiów praca dyplomowa może mieć charakter problemowy, badawczy, analityczny bądź projektowy.

Opracowanie o charakterze problemowym wymaga od studenta dokonania analizy zagadnienia w sensie teoretycznym – efektem powinny być określone wnioski wyjaśniające tezę postawioną na wstępie. W swojej pracy student musi przedstawić przebieg dokonanej analizy, jako działania interpretującego, wyjaśniającego i rozwiązującego problem. Ten rodzaj prac dyplomowych jest właściwy kierunkom humanistycznym, głównie filologicznym, gdzie rozstrzyga się kwestie z zakresu literatury, gramatyki bądź językoznawstwa, bardzo często na zasadzie analizy porównawczej.

Z kolei praca badawcza polega na rozwiązywaniu problemu praktycznego, w związku z czym prowadzone są badania empiryczne (doświadczalne) w odniesieniu do konkretnego przypadku. Jest to praca typowa dla kierunków społecznych, gdzie najczęściej analizowane są zjawiska społeczne i problemy gospodarcze.

Praca analityczna również opiera się na obserwacji i badaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, jednak jest ona praktykowana głównie na kierunkach ekonomicznych. Ostatni rodzaj, to prace projektowe wymagające od studenta opracowania własnego programu, który może zostać zastosowany w praktyce. Bardzo często jest to forma stosowana na kierunkach ekonomicznych, ale też marketingowych.

Studia techniczne

Praca dyplomowana na kierunkach technicznych łączy elementy prac badawczych i projektowych, ponieważ student jest zobowiązany stworzyć własny program, który może być zastosowany w praktyce. Jednocześnie niezbędne jest przeprowadzenie prac empirycznych, które dostarczą wniosków potrzebnych do stworzenia unikalnego programu. Taki charakter mają przede wszystkim prace tworzone na kierunkach informatycznych, gdzie ciągle istnieje zapotrzebowanie na nowe rozwiązania w zakresie systemów i oprogramowania.

Źródło informacji:

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *