Postępowanie administracyjne towarzyszy nam praktycznie przez większość naszego życia. Dla przykładu, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego czy paszportu, staranie się o wydanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy lub inne tego rodzaju wnioski można bez wątpienia nazwać postępowaniem administracyjnym. Co jednak w sytuacji, gdy decyzja wydana przez organ administracyjny nie jest nam przychylna? Zawsze przysługuje nam prawo do odwołania się od niej.

Spór na równych zasadach

Ogólnie rzecz ujmując, prawo administracyjne ma za zadanie stworzyć jak najlepsze warunki dla obywateli, aby mogli oni na równych zasadach prowadzić spór z państwem. W życiu codziennym sprawy, które mamy do załatwienia w różnego rodzaju urzędach to sprawy administracyjne. To my jesteśmy stroną w tych sprawach. Opierając o Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami nam, jako stronom w postępowaniu administracyjnym, przysługuje szereg uprawnień. Jednym z najważniejszych z nich jest prawo do odwołania się od decyzji administracyjnej.

Prawo odwoławcze

Strona postępowania administracyjnego ma 14 dni na wniesienie odwołania, licząc od momentu doręczenia decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ w pierwszej instancji. Termin wniesienia odwołania uważa się za ważny, jeżeli przed upływem 14 dni wniosek został nadany na poczcie.

Dodatkowe postępowanie

Po wniesieniu przez stronę odwołania odnośnie decyzji organu pierwszej instancji właściwy organ odwoławczy ma prawo na żądanie strony lub z urzędu do przeprowadzenia dodatkowego postępowania, uzupełniając je o kolejne dowody i pominięte dokumenty ważne dla sprawy. Po jego zakończeniu organ odwoławczy wydaje decyzję administracyjną, która utrzymuje w mocy dotychczasową decyzję poddaną ponownemu rozpatrzeniu lub uchyla jej postanowienia w całości lub też w części. Jednostka odwoławcza ma prawo również uchylić w całości zaskarżona decyzje i nakazać ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ pierwszej instancji.

Sytuacja prawna po decyzji organu odwoławczego

Bardzo ważne jest to, że organ administracyjny rozpatrujący nasze odwołanie nie może zmienić decyzji na naszą niekorzyść. Wynika z tego, że zgłaszając odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji nie musimy się obawiać, że nasz sytuacja prawna się pogorszy po wydaniu drugiej decyzji administracyjnej. Jednak od każdej reguły są wyjątki. Nasz sytuacja prawna może się zmienić na gorsze, jeżeli zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo (np. dostarczono sfałszowane dowody w sprawie). Jeżeli decyzja organu odwoławczego jest nadal dla nas niekorzystna, możemy złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *