Niejeden przedsiębiorca zastanawia się jak przedstawić sprzedaż samochodu, nieruchomości, czy urządzeń technicznych w ewidencji bilansowej. Kwestię tę regulują przepisy ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), jednak i one mogą przysporzyć wielu problemów interpretacyjnych.

Na początek należy zaznaczyć, że środki trwałe wykazywane są w pozycji A.II aktywów bilansu właściwie do ich stanu i rodzaju. Och wyceny, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1, dokonuje się według cen nabycia (względnie kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Sprzedaż środków trwałych wymaga też nietypowej  prezentacji w rachunku zysków i strat- obliczanej jako różnica między ceną sprzedaży a wartością księgową środka powiększoną o koszty związane ze sprzedażą. W zależności od wyniku ujmuje się kwotę w zysk albo stratę  ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.

W związku z tym, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe należy wyksięgować wartość początkową sprzedawanego środka trwałego oraz dotychczasowe odpisy umorzeniowe (oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości), a jeżeli środek trwały nie został całkowicie zamortyzowany – jego nieumorzoną wartość należy odnieść w koszty. Jeśli chodzi o koszty i przychody (cenę sprzedaży) to ujmowane są one w pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 32). W celach podatkowych ustala się różnicę pomiędzy sumą wydatków poniesionych na nabycie (lub wytworzenie) danego środka trwałego a sumą odpisów amortyzacyjnych, dokonanych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która stanowi  dochód do opodatkowania. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy naliczone odpisy amortyzacyjne zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (np. w przypadku samochodów osobowych odpisy amortyzacyjne na cele kalkulacji podatkowej oblicza się do wartości początkowej nieprzekraczającej równowartości 20.000,00 euro).  W razie jakichkolwiek wątpliwości i problemów biuro rachunkowe Katowice z pewnością pomoże w ewidencjonowaniu wszelkich operacji finansowych.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *